• slidebg1
  Nowe wyzwania polityki regionalnej
   
   
  w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych
  FORSED
  Projekt badawczy numer: 2015/19/B/HS5/00012
 • slidebg1
  Rozwój społeczno-gospodarczy
 • slidebg1
  Procesy rozprzestrzeniania się rozwoju
 • slidebg1
  Polityka regionalna

Dyscyplina naukowa

N306 - Geografia i Oceanologia (zgodnie z wykazem dziedzin i dyscyplin).

słowa kluczowe

rozwój społeczno-gospodarczy w regionach mniej rozwiniętych, procesy rozprzestrzeniania się rozwoju, interwencja rozwojowa, uwarunkowania instytucjonalne, polityka regionalna, kryzys gospodarczy.

Liczba wykonawców projektu

4 pracowników naukowych.

CZAS REALIZACJI

lata 2016-2019

Streszczenie projektu


CEL I PLANOWANY ZAKRES

Identyfikacja czynników rozwoju, które powinny być przedmiotem interwencji polityki regionalnej w celu osiągania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej należy do głównych zadań współczesnych badań regionalnych. Zmieniające się uwarunkowania procesów rozwojowych stawiają nowe wyzwania polityce regionalnej, zarówno w podejściu do programowania jak i jej realizacji. Wśród nich do najważniejszych należą dwa nurty związane z:

 

 1. dążeniem do wzrostu efektywności interwencji polityki regionalnej, oraz
 2. zmieniającym się układem czynników rozwoju i redefinicją ich znaczenia w warunkach globalizacji kryzysu.
 • W pierwszym nurcie za najbardziej istotne uznać należy:

  implementację na grunt polityki regionalnej założeń podejścia zorientowanego terytorialnie (place-based approach), zwracającego uwagę na konieczność uwzględniania specyfik zasobów endogenicznych kształtujących się w układach terytorialnych, oraz
  zmianę paradygmatu polityki rozwoju wskazującą na konieczność wzmacniania procesów rozprzestrzeniania się rozwoju z rdzeni na peryferia i odchodzenia od prostej koncentracji środków w obszarach mniej rozwiniętych.
   
 • W drugim nurcie na uwagę zasługują:
  nowe czynniki rozwoju, wśród których szczególnego znaczenia nabierają uwarunkowania instytucjonalne, oraz  
  nowa interpretacja czynników rozwoju w kontekście ich wpływu na kształtowanie odporności na kryzys gospodarczy.


Uwzględniając dotychczasową niską efektywność działań interwencyjnych oraz utrzymujące się w perspektywie 2014-2020 dążenie do poprawy spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej państw i regionów UE, wskazane nowe wyzwania polityki regionalnej są szczególnie istotne z perspektywy regionów mniej rozwiniętych.


Projekt badawczy „Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
(2015/19/B/HS5/00012)