Cel naukowy projektu

Cel naukowy konkretyzujący problem badawczy przedmiotowego projektu obejmuje warstwę metodologiczną i poznawczą.

Celem metodologicznym projektu jest jest opracowanie modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych (jednostki NUTS 2 o PKB per capita<75% średniej UE), w kontekście wskazanych nowych wyzwań polityki regionalnej, przy wykorzystaniu metod matematycznostatystycznych oraz ekonometrii przestrzennej, z uwzględnieniem dorobku badawczego w tym zakresie odnoszącego się do regionów bardziej rozwiniętych. 

Cel ten obejmuje następujące cele szczegółowe:

 1. Identyfikacja ex-ante modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego (CM1).
 2. Wykorzystanie podejścia metodologicznego Mixed-Methods Research do weryfikacji przyjętego ex-ante modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uwzględnieniu specyfiki regionów mniej rozwiniętych (CM2).
 3. Opracowanie ex-post wielowariantowego modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego wynikającego z prognozowania oddziaływania tych czynników w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej (CM3).

                               PKB per capita w regionach UE (NUTS 2) 


      Źródło: Eurostat                                                                                            

 

Celem poznawczym projektu jestidentyfikacja i empiryczna weryfikacja czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej..

Cel ten obejmuje następujące cele szczegółowe:

 1. Identyfikacja i typologia wielowymiarowego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów (NUTS 2) UE warunkującego ich spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (CP1).
 2. Określenie specyfiki czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach (NUTS2) UE o różnym poziomie rozwoju (regiony bardziej rozwinięte – regiony przejściowe – regiony mniej rozwinięte) (CP2).
 3. Identyfikacja zróżnicowań rozwojowych w układzie regionalnym i wewnątrzregionalnym Polski zmierzająca do testowania przyjętego modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach specyfiki regionów mniej rozwiniętych w Polsce, w tym ich wewnątrzregionalnego zróżnicowania (CP3).
 4. Określenie wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie czynników rozwoju społecznogospodarczego w regionach mniej rozwiniętych na przykładzie Wielkopolski (CP4).
 5. Konstrukcja wielowariantowej prognozy oddziaływania czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach mniej rozwiniętych na przykładzie Wielkopolski (CP5).
 6. Sformułowanie rekomendacji w zakresie ukierunkowania interwencji zgodnej z optymalnym modelowym układem czynników rozwoju społecznogospodarczego regionu mniej rozwiniętego uwzględniającego nowe wyzwania polityki regionalnej oraz specyfikę polskich uwarunkowań rozwoju (CP6)

 

Hipotezy badawcze

 1. Układ istotnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach mniej rozwiniętych znacząco różni się od układu tego typu czynników w regionach bardziej rozwiniętych (H1).
 2. Założenia place-based approach są uwzględniane na etapie programowania polityki regionalnej, ale nie są respektowane na etapie jej realizacji (H2).
 3. W regionach mniej rozwiniętych, wchodzących na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, zachodzą procesy rozprzestrzeniania się rozwoju ograniczające dywergencję rozwojową w układzie wewnątrzregionalnym (H3).
 4. Procesy rozprzestrzeniania się rozwoju przebiegają z większą intensywnością w obszarach charakteryzujących się wyższym poziomem wyposażenia infrastrukturalnego (H4).
 5. Uwarunkowania instytucjonalne w ograniczonym stopniu kształtują czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych (H5).
 6. Warunki kryzysu gospodarczego istotnie zmieniają oddziaływanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, weryfikując ich znaczenie w kształtowaniu odporności regionów mniej rozwiniętych (H6)
 7. Interwencja rozwojowa w Polsce zmierzająca do tworzenia i wzmacniania czynników rozwoju różnicuje się w układzie regionalnym zgodnie z sytuacją społeczno-gospodarczą poszczególnych regionów wynikającą z ich specyfiki, w tym heterogeniczności przestrzennej (H7)