Koncepcja i plan badaŃ

Osiągnięcie zakładanych celów oraz weryfikacja przyjętych hipotez odbędzie się dzięki realizacji następującej procedury badawczej (patrz tabela 1).

Tabela 1. Schemat postępowania badawczego

Ogólny plan badań – etapy

Szczegółowe cele badawcze/Zadania

Cele

Hipotezy

Metody

ETAP 1 – Konstrukcja modelowego (teoretycznego) układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach UE (NUTS2)
1. Przegląd zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu prowadzący do usystematyzowania stanu wiedzy na temat czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów UE (NUTS2) (CB1).
2. Konstrukcja definicji operacyjnych czynników rozwoju na poziomie regionalnym i wewnątrzregionalnym w kontekście podstaw teoretycznych ich identyfikacji i interpretacji oraz wzajemnych relacji w odniesieniu do zagadnień interwencji polityki regionalnej (CB2).
3. Opracowanie ex-ante modelowego (teoretycznego) układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach UE (CB3).
CM1
 
- analiza danych zastanych
(desk research)
ETAP 2 – Identyfikacja zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach UE w kontekście poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
4. Budowa wielowymiarowej geograficznej bazy obserwacji zawierającej wskaźniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów UE (NUTS2) i analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście trzech wymiarów spójności regionów UE prowadząca do ich typologii w oparciu o wartość PKB per capita i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (CB4).
CP1
 
- metody wskaźnikowe
- analiza głównych składowych
- taksonomiczne metody grupowania i typologii
ETAP 3 – Empiryczna weryfikacja modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach UE o różnym poziomie rozwoju (bardziej rozwinięte – przejściowe – mniej rozwinięte)
5. Empiryczna weryfikacja modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego dla regionów o różnym poziomie rozwoju (regiony: bardziej rozwinięte – przejściowe – mniej rozwinięte) prowadząca do konstrukcji zweryfikowanych empirycznie modelowych układów czynników rozwoju społeczno-gospodarczego dla tych trzech typów regionów (CB5).
CM2
CP2
H1
- metody korelacji (korelacje cząstkowe)
- metody regresji (regresja wieloraka, geograficznie ważona regresja)
ETAP 4 – Pogłębiona analiza zróżnicowań poziomu i czynników rozwoju w układzie regionalnym i wewnątrzregionalnym Polski służąca weryfikacji modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki polskich regionów
6. Budowa uszczegółowionej wielowymiarowej geograficznej bazy obserwacji dla województw (NUTS2) i powiatów (NUTS4) w Polsce oraz identyfikacja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym (NUTS2) i wewnątrzregionalnym (NUTS4) Polski uwzględniająca specyfikę polskich regionów i ich wewnętrzne zróżnicowanie (CB6).
7. Typologia regionów (NUTS2) i powiatów (NUTS4) w Polsce wskazująca ich specyfikę w kontekście poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i trzech wymiarów spójności (CB7).
8. Testowanie w układzie regionalnym (NUTS2) i powiatowym (NUTS4) w Polsce zweryfikowanego empirycznie modelowego układu czynników rozwoju na poziomie regionów mniej rozwiniętych UE uwzględniającego przyjęte definicje operacyjne czynników rozwoju na poziomie regionalnym i wewnątrzregionalnym prowadzące do konstrukcji zweryfikowanych empirycznie modelowych układów czynników rozwoju społeczno-gospodarczego dla regionów mniej rozwiniętych uwzględniających specyfikę polskich regionów i ich zróżnicowania wewnątrzregionalnego (CB8).
CM2
CP3
 
- metody wskaźnikowe
- analiza głównych składowych
- taksonomiczne metody grupowania i typologii
- metody korelacji (korelacje cząstkowe)
- metody regresji (regresja wieloraka, geograficznie ważona regresja)
ETAP 5 – Identyfikacja wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie mniej rozwiniętym na przykładzie Wielkopolski
9. Konstrukcja definicji operacyjnych oraz analiza i charakterystyka nowych wyzwań polityki regionalnej (na przykładzie Wielkopolski) w zakresie: (a) implementacji na grunt polityki regionalnej założeń podejścia zorientowanego terytorialnie, (b) zmiany paradygmatu polityki rozwoju – konieczność wzmacniania procesów rozprzestrzeniania się rozwoju z rdzeni na peryferia, (c) określenia roli uwarunkowań instytucjonalnych, (d) kształtowania wrażliwości i odporności na kryzys gospodarczy (CB9).
10. Identyfikacja wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w Wielkopolsce prowadząca do opracowania ex-post dla regionów mniej rozwiniętych modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego kształtowanego przez nowe wyzwania polityki regionalnej (CB10).
CP4
H2
H3
H4
H5
H6
- wskaźniki koncentracji (iloraz lokalizacji, indeksy rozbieżności)
- analiza regresji
- ankieta i wywiad
ETAP 6 – Prognoza oddziaływania czynników rozwoju społeczno-gospodarczego na poziom rozwoju Wielkopolski w warunkach oddziaływania nowych wyzwań polityki regionalnej
11. Określenie potencjalnych możliwości oddziaływania i wzmacniania uwarunkowań procesów rozwojowych związanych z nowymi wyzwaniami polityki regionalnej pozwalających na estymację oczekiwanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (CB11).
12. Konstrukcja wielowariantowej prognozy siły oddziaływania czynników rozwoju społeczno-gospodarczego na poziom rozwoju Wielkopolski w warunkach zróżnicowanego oddziaływania nowych wyzwań polityki regionalnej (CB12).
CM3
CP5
 
- modelowanie regresyjne
- łańcuchy Markowa
- sieci neuronowe
ETAP 7 – Rekomendacje w zakresie ukierunkowania interwencji zgodnej z optymalnym modelowym układem czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu mniej rozwiniętego uwzględniającego współczesne wyzwania polityki regionalnej oraz specyfikę polskich uwarunkowań rozwojowych
13. Ocena prospektywna (oparta na wcześniejszych prognozach) efektywności ekonomicznej (uwzględniająca rezultaty społeczne i finansowe) modelowych układów czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie ich wpływu na procesy rozwojowe (CB13).
14. Wyprowadzenie optymalnego modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Polski (NUTS2) (CB14).
15. Sformułowanie rekomendacji w zakresie ukierunkowania interwencji polityki regionalnej w układzie regionalnym Polski (NUTS2) (CB15).
CP6
H7
walidacja i synteza