ZakŁadana metodologia badaŃ

W projekcie badawczym planowane jest wykorzystanie pierwotnych i wtórnych materiałów statystycznych, o charakterze ilościowym i jakościowym. Pozwoli to na wykorzystanie klasycznych i współczesnych metod matematyczno-statystycznych w ujęciu podejścia metodologicznego Mixed-Methods Research (Ivankova i in. 2006).

W celu analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych układach przestrzennych zakłada się wykorzystanie jedno i wielowymiarowych metod, w tym metodę wskaźników syntetycznych, analizę głównych składowych (Morrison 1990).

W zakresie grupowania i typologii jednostek przestrzennych różnych szczebli administracyjnych zakłada się wykorzystanie metod taksonomii numerycznej, zarówno hierarchicznych (metoda Warda), jak i niehierarchicznych (analiza skupień metodą k-średnich) (Chojnicki, Czyż 1973).

W celu identyfikacji czynników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz identyfikacji wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie tych czynników zakłada się wykorzystanie metod korelacji i regresji, zarówno w ujęciu aprzestrzennym (korelacje cząstkowe, regresja wieloraka) jak i w ujęciu uwzględniającym zależności przestrzenne (współczynniki autokorelacji przestrzennej, geograficznie ważona regresja) (Anselin 1988; Fotheringham i in. 2002).

Badanie stopnia koncentracji wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu m.in. ilorazu lokalizacji (LQ) (Florence 1929), indeksów rozbieżności Isarda i Krugmana (Krugman 1991).

Do analizy interakcji przestrzennych badanych jednostek zakłada się wykorzystanie modeli potencjału i grawitacji (Chojnicki 1966).

Do predykcji wpływu nowych uwarunkowań na kształtowanie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego zostaną zastosowane modelowanie regresyjne a także łańcuchy Markowa oraz sieci neuronowe (Zeliaś i in. 2013, Searle i Hausman 1970, Garson 1998).

Uzupełnieniem metod ilościowych będą metody i techniki badań bezpośrednich takie jak: ankieta elektroniczna (e-survey), wywiad pogłębiony (IDI-individual in-depht interview) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI-focus group interview). Uzyskane dzięki nim opinie interesariuszy polityki rozwoju (władze publiczne - mieszkańcy - przedsiębiorcy - NGO - liderzy lokalni) posłużą analizie wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz analizie możliwości ich wzmacniania w modelowym układzie czynników. Próba badawcza będzie obejmowała wszystkie urzędy samorządu lokalnego w Wielkopolsce (e-survey) oraz zrealizowane w układzie powiatowym wywiady pogłębione z liderami lokalnymi i przedstawicielami NGO (IDI). Badania mieszkańców i przedsiębiorców ze względu na wielkość populacji zostaną zrealizowane w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w jednostkach reprezentujących różne typy rozwojowe (planuje się nie więcej niż sześć badań – ich ostateczna liczba jest zależna od przeprowadzonej typologii).